fbpx

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym Modliszka.

Sklep internetowy działający pod adresem www.modliszka.eu, prowadzony jest przez Aleksandrę Gawlik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Modliszka Aleksandra Gawlik, Gliwice- (44-100), ul. Graniczna 23/2, NIP: 6312527476, REGON: 241747940

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE

 1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.modliszka.eu, zwany dalej „Modliszka.eu”, jest Aleksandra Gawlik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Modliszka Aleksandra Gawlik, Gliwice- (44-100), ul. Graniczna 23/2, NIP: 6312527476, REGON: 241747940 („Sprzedający”).
 2. W Modliszka.eu Kupujący mogą dokonywać zakupów odzieży („Towary”), na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Umowy sprzedaży mogą być zawierane zarówno przy wykorzystaniu udostępnionego Modliszka.eu formularza zamówienia, jak również telefonicznie.
 4. Kontakt z Modliszka.eu jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej:info@modliszka.eu, telefoniczny w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, pod nr telefonu: 796826202 oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie: www.modliszka.eu
 5. Niniejszy Regulamin dotyczy w szczególności nabywania Towarów przez Konsumentów w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny.

§ 2
ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Umieszczenie na stronie Modliszka.eu określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do zawarcia Umowy.
 2. Zamówienie zostaje złożone Sprzedającemu przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru umieszczonego na stronie Modliszka.eu za wskazaną tam cenę. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli Sprzedający niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 3. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedający weryfikuje stan magazynowy i informuje Kupującego o dostępności towaru, potwierdzając otrzymanie zamówienia oraz przyjęcie zamówienia do realizacji. Wiadomość zawiera elementy istotne umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, termin, miejsce i sposób dostawy, informację o przysługującym Kupującemu prawu odstąpienia od umowy sprzedaży oraz zasadach odstąpienia. W razie stwierdzenia braku dostępności towaru, Sprzedający informuje Kupującego, iż zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji. (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji).
 4. Sprzedający zapewnia Kupującemu możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany. Jeżeli proponowana w Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji treść Umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Sprzedającego wysyłając wiadomość e-mail lub dzwoniąc pod podany numer telefonu. Sprzedający niezwłocznie prześle Kupującemu skorygowaną treść Umowy.
 5. Kupujący akceptując regulamin wyraża zgodę na otrzymanie faktury w formie elektronicznej.

§ 3
SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Klient może skorzystać z dostawy produktu w formie przesyłki pocztowej oraz kurierskiej. Każde zamówienie złożone w tej formie potwierdzane jest przez Sprzedawcę poprzez wysłanie do Kupującego wiadomości e-mail z nr zamówienia. Wysyłka towaru następuję po otrzymaniu zwrotnego e-maila potwierdzającego złożenie zamówienia.
 2. Klient może również skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy.
  2. Płatności elektroniczne.
  3. Płatność kartą płatniczą:
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro

   Payments
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

§ 4
KOSZTY I WARUNKI DOSTAWY

 1. Realizacja zamówienia następuje w terminie od 2 do 5 dni roboczych liczonych od dnia Potwierdzenia przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedającego W przypadku zamówień składających się z większej ilości towarów termin może ulec wydłużeniu.
 2. Zakupiony towar jest dostarczany Kupującemu w wybrany przez niego sposób w terminie od 2 do 7 dni roboczych od daty nadania przesyłki, w zależności od wybranego sposobu dostawy. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 3. Dostawy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich a ich koszty i termin realizacji są następujące:
  1. DHL – 15 zł
  2. DPD – 15 zł
  3. Poczta Polska – 11 zł
  4. Istnieje ponadto możliwość odbioru osobistego – koszt 0 zł.
 4. W razie, gdyby dotrzymanie terminu dostawy było niemożliwe, Modliszka.eu niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Kupującego. W takim wypadku Kupujący może wyznaczyć Sprzedającemu dodatkowy termin, a po jego upływie może od zawartej umowy sprzedaży odstąpić
 5. Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona. W przypadku dostrzeżenia uszkodzenia Kupujący powinien żądać od kuriera spisania protokołu szkody.
 6. Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Kupujący powinien zawiadomić o tym fakcie Modliszka.eu, który ustala stan przesyłki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.
 7. Towar przechodzi na własność konsumenta w momencie odbioru.

§ 5
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, uprawniony jest do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny, na zasadach określonych poniżej. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania ponad sprawdzenie w taki sposób, jakby to było możliwe w sklepie stacjonarnym.
 3. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie Towarów.
 4. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia woli:
  1. w formie pisemnej na adres: Graniczna 23/2, 44-100 Gliwice ;
  2. za pomocą wiadomości email na adres: info@modliszka.eu
 5. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Kupujący winien zwrócić Towary na adres : Graniczna 23 /2, 44-100 Gliwice
 6. Klienci ponoszą bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca niezwłocznie wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, za wyjątkiem kosztów dostawy, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Modliszka.eu został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego”
 8. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów, wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

§ 6
WYMIANA

 1. W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenie zamówionych Towarów klient ma prawo do wymiany Towaru na inny.
 2. Wymianie podlegają tylko towary pełnowartościowe, które nie noszą śladów użytkowania.
 3. Koszty wymiany ponosi Sprzedający, z zastrzeżeniem ust.5 poniżej.
 4. Jeśli towar, na który dokonywana jest wymiana jest tańszy niż towar wymieniany, zwrot różnicy dokonany zostaje przelewem bankowym na konto, z którego dokonano płatności w terminie do 14 dni roboczych. Nie dotyczy to wymiany w zakresie jednego modelu. Jeśli towar, na który dokonywana jest wymiana, będzie droższy od towaru wymienianego, różnicę w cenie Kupujący uiszcza kurierowi w chwili dostawy towaru na wymianę.

§ 7
REKLAMACJE

 1. Sprzedawca odpowiada w ramach rękojmi w razie dostarczenia Towaru posiadającego wady fizyczne lub prawne na podstawie Art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. W celu złożenia reklamacji należy wypełnić formularz reklamacyjny przesłany do Kupującego razem z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, i przesłać go do Sprzedawcy. Kupujący może także opisać wadę bez wykorzystania formularza. Pismo reklamacyjne powinno zawierać opis stwierdzonej wady, termin jej ujawnienia oraz żądania Kupującego w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji. Do zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący jest obowiązany dołączyć dowód zakupu towaru np. faktura, potwierdzenie przelewu itp.).
 3. Reklamacja może zostać wniesiona pisemnie na adres: Graniczna 23/2, 44-100 Gliwice lub w formie elektronicznej na adres email: info@modliszka.eu
 4. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do Graniczna 23/2, 44-100 Gliwice

§ 8
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KUPUJĄCYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Modliszka Aleksandra Gawlik prowadząca dzialalność gospodarczą.
 2. Modliszka przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie art. 6 ust 1.lit. /b RODO. Główną podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja Twojego zamówienia. Przetwarzamy zatem dane umożliwiające kontakt z Tobą. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY? Dokonując zakupu w naszym sklepie internetowym podajesz dane niezbędne do świadczenia naszej usługi tj. wysyłki zamówionego produktu. Prosimy Cię o podanie następujących danych: imię, nazwisko (nazwa firmy), adres do wysyłki, adres mailowy, numer telefonu oraz NIP (w przypadku firmy).
 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy, w szczególności:
  • Świadczenia usług droga elektroniczną.
   • Kontaktu pomiędzy stronami transakcji.
  • Dokonywania płatności związanych z transakcją.
   • Wystawiania dokumentów księgowych.
  • Kontaktu z Modliszka.eu
   • Obsługi zamówień.
   • Rozpatrywania reklamacji.
  • Dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Administratora lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności Klienta.
  • Prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich.
  • Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Klienta – przez e-mail lub/i telefon.
 4. Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.
 5. Ze względu na prawnie uzasadniony interes Modliszka.eu dane osobowe są przetwarzane również w celu:
  • Zapewnienia bezpieczeństwa usług.
  • Przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu.
  • Mediacji i rozwiązywania sporów między użytkownikami.
  • Statystycznym, doskonalenia usług oraz prowadzenia analiz.
  • Archiwizacji danych.
 6. Przekazywanie danych osobowych:
  • Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Modliszka.eu oraz wybranych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów.
  • Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów technologicznych Modliszka.eu odbywa się na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków przetwarzania z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
  • Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).
  • Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
  • Klient może na własną odpowiedzialność za pośrednictwem strony internetowej udostępnić swoje dane osobowe innym Użytkownikom np. kurier / Poczta Polska w celu realizacji wysyłki.
 7. Czas przetwarzania danych osobowych:
  1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
  2. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
  3. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.
 8. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych ani w istotny sposób wpływać na sytuację Klienta.
 9. Klient ma prawo do:
  1. Dostępu do danych osobowych które go dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
  2. Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.
  3. Usunięcia danych, z tym, że jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać z rozwiązaniem umowy.
  4. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:
   1. Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
   2. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
   3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   4. Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  5. Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
  6. Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
  7. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację osoby.
 10. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:
  • Drogą elektroniczną na adres info@modliszka.eu
  • Na adres: Graniczna 23/2, 44-100 Gliwice
 11. Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.
  1. Pierwszy egzemplarz wykazu danych osobowych jest udzielany bezpłatnie, za kolejne kopie pobierana jest opłata wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 40zł.
  2. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter administrator może pobrać opłatę wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 100zł, a w szczególnych wypadkach odmówić podjęcia działań.
  3. Opłaty o których mowa wyżej należy wnieść na rachunek bankowy Administratora podany w odpowiedzi na zgłoszenie. Administrator podejmie czynności po zaksięgowaniu wpływu opłaty na rachunku bankowym.
  4. Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego.
 12. W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa

§ 9
ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez modliszka.eu, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.
 2. Sklep Internetowy nieodpłatnie udostępnia usługobiorcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się usługobiorcy. W szczególności usługobiorcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony www.modliszka.eu i zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.
 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Modliszka.eu są następujące:
  1. zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez Modliszka.eu,
  2. możliwość śledzenia statusu zamówienia,
 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep Internetowy są następujące:
  1. połączenie z siecią Internet
  2. przeglądarka internetowa typu Chrome, Internet Explorer lub podobna,
  3. posiadanie konta email.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorców treści o charakterze bezprawnym.
 6. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określone zostały w pkt 2 niniejszego Regulaminu.
 7. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Sklep Internetowy informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca:
 9. Cookies – są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym usługobiorcy (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym), możliwe do odczytania przez Modliszka.eu. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację usługobiorcy w razie ponownego połączenia z komputera, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Modliszka.eu w następujących celach: dla ułatwienia usługobiorcy korzystania z zasobów Modliszka.eu, w celu dostosowania wyglądu strony Modliszka.eu do oczekiwań i potrzeb konkretnego usługobiorcy (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronie Modliszka.eu, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez usługobiorców. Usługobiorca ma prawo w każdym czasie wyłączyć obsługę cookies,

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 2. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny.
Payments